Gratis verzending vanaf 50€

Privacy Policy

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing werd op 25 mei 2018.

Het is voor BY EVY (CREIT CommV) uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Deze privacy policy verschaft u alle informatie die noodzakelijk is om de keuze te maken of u deze website wenst te gebruiken en aldus persoonlijke informatie wenst te verstrekken.

Door de BY EVY (CREIT CommV) website te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de inhoud van deze privacy policy. Minderjarigen mogen enkel gebruik maken van deze online diensten onder toezicht en mits goedkeuring van de ouders.

Door het gebruik van onze online diensten geeft u ons de toestemming om de door u verstrekte informatie te gebruiken om de inhoud van onze online diensten te verbeteren, de website aan uw voorkeuren aan te passen, informatie te verstrekken, voor onderzoeksactiviteiten, voor het verkopen en leveren van producten en voor de andere doeleinden die in deze privacy policy worden vermeld.

Wie verwerkt uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is CREIT CommV, Meerstraat 2D, 2880 Bornem, BTW BE0773.727.230, hierna “BY EVY (CREIT CommV)” genoemd.

Welke gegevens worden verzameld en wanneer?

 • Wanneer u een account aanmaakt: geslacht, naam, voornaam, e-mailadres, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mobiel nummer.
 • Wanneer u het contactformulier invult: naam, voornaam, e-mailadres.
 • Wanneer u aankopen doet via de BY EVY (CREIT CommV)-webshop: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer of mobiel nummer (optioneel).
 • Wanneer u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden kan u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen: oa. naam, voornaam, adres,, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer.
 • Logbestandgegevens: IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, aankopen, bestellingen, retours, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt.
 • Apparaatgegevens: IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enz..
 • Wij kunnen ook gegevens ontvangen van derden en partners. Wij verwijzen in dit verband naar de relevante bepalingen van de policy’s betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.
 • Gegevens van minderjarigen:
  BY EVY (CREIT CommV) verzamelt enkel gegevens van minderjarigen wanneer hiervoor de toestemming van een ouder/wettelijke voogd werden gegeven.
 • Gegevens van professionele klanten en leveranciers of bedrijven waarmee we samenwerken: naast de hierboven vermelde gegevens hierboven houden we ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …).

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

BY EVY (CREIT CommV) verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om het contract dat u afsluit met BY EVY (CREIT CommV) correct te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te kunnen houden van (klanten)voordelen, acties en dergelijke (gerechtvaardigd belang).

BY EVY (CREIT CommV) gebruikt uw gegevens met als doel:

 • Om producten te leveren en diensten te verlenen en om deze te optimaliseren: BY EVY (CREIT CommV) heeft uw gegevens nodig om bestellingen te kunnen leveren en om met u te communiceren naar aanleiding van uw bestellingen of indien u vragen heeft over onze producten en/of diensten.
 • Om met u te communiceren: BY EVY (CREIT CommV) wil u graag informeren over nieuwigheden, acties, wedstrijden, persoonlijke suggesties enz. Indien u liever geen direct marketing van ons ontvangt kan u dit zelf aangeven in uw account via onze website (Account informatie) of u kan dit melden aan ons Customer Care Center. U kunt ook zich afmelden voor bepaalde nieuwsbrieven via de link ‘meld je af’ onderaan in onze nieuwsbrieven.
 • Om onze diensten te analyseren en uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen. Door te weten wat onze klanten bekijken, bestellen, aanklikken enz. kunnen we de nodige analyses maken om onze producten en diensten te verbeteren.
 • Om u te herkennen en onze dienstverlening te personaliseren: om u een aantrekkelijke beleving van onze website te kunnen bieden, wil BY EVY (CREIT CommV) deze voor u zo individueel mogelijk inrichten en voortdurend verbeteren. Wanneer u door onze website navigeert, kan bepaalde informatie worden verzameld door middel van diverse internettechnologieën zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens, zonder dat uzelf op actieve wijze deze informatie verstrekt. BY EVY (CREIT CommV) gebruikt uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, statistische informatie te verzamelen, de snelste verbinding tussen uw computer en onze website te bepalen en om de website te beheren en te verbeteren. BY EVY (CREIT CommV) gebruikt navigatiegegevens (log files, server logs, clickstream-data) voor systeembeheer, voor marktonderzoek, om de inhoud van de site te verbeteren en om informatie aan u te verstrekken.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: wij zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van fiscale controle.
 • Om misbruik en fraude op te sporen en te voorkomen en de veiligheid van de website te verzekeren: uw IP-adres wordt in bepaalde gevallen gelogd door de server om veiligheidsredenen.

Doorgifte van uw gegevens aan derden en beschermingswaarborgen:

 • Dienstverleners en leveranciers:
  BY EVY (CREIT CommV) kan uw gegevens doorgeven aan onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het leveren van bestellingen, het uitsturen van direct marketing, het uitvoeren van analyses, enzovoort. Het is mogelijk dat deze bedrijven en dienstverleners in het kader van hun opdracht voor BY EVY (CREIT CommV) toegang krijgen tot persoonsgegevens en informatie. BY EVY (CREIT CommV) laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie. BY EVY (CREIT CommV) heeft met deze dienstverleners en leveranciers afspraken gemaakt m.b.t. de beveiliging en bescherming van uw gegevens.
 • Betalingen:
  Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Mollie, een veel gebruikte PCI goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Onze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten.
 • Autoriteiten:
  BY EVY (CREIT CommV) is verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.
 • Social media:
  In onze online diensten kunnen social plug-ins van sociale netwerksites zoals Facebook en Instagram verwerkt zijn (bijvoorbeeld de Facebook-“Vind ik leuk”- of de Instagram-“Hartjes”-functie). Wanneer u tijdens uw gebruik van onze online diensten een pagina opent met deze social plugins, wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt met de servers van deze sociaalnetwerksites. Informatie over uw gebruik van onze online diensten (bijv. uw bezoek aan onze BY EVY (CREIT CommV) Webshop) kan aan deze sociaalnetwerksite worden doorgegeven en uw gebruikersaccount kan worden gekoppeld. Ook indien u geen lid bent van deze sociaalnetwerksites is het mogelijk dat uw IP-adres doorgegeven en daar opgeslagen wordt. Uitsluitend de sociale netwerksites bepalen welke gegevens via de social plug-ins doorgegeven en opgeslagen worden, hoe deze gebruikt worden en hoelang deze gegevens worden opgeslagen. Voor meer informatie omtrent de gegevensbescherming van de sociaalnetwerksites verwijzen wij naar de websites van deze sociale media.

BY EVY (CREIT CommV) verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te verzekeren door passende afspraken te maken. Om gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden worden deze gegevens gecodeerd overgedragen via SSL versleuteling (Secure Sockets Layer). Het gebruikte veiligheidscertificaat wordt uitgereikt door een van de mondiale marktleiders.

Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen onder de voorwaarden bepaald in artikel 17 AVG, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing en profiling; in dat geval zal BY EVY (CREIT CommV) uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18, AVG; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@byevy.be, hetzij per post naar het adres CREIT CommV, Meerstraat 2D, 2880 Bornem.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be

Indien u een BY EVY (CREIT CommV)-account heeft aangemaakt kan u volgende persoonsgegevens ook zelf aanpassen via het ‘mijn BY EVY (CREIT CommV)’-portaal op onze website: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, geboortedatum, gegevens kinderen.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Uw gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. De periode tijdens welke die gegevens worden bewaard kan verschillen naargelang het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en bewaard (vb. wettelijke verplichting om facturatiegegevens te bewaren, dan wel uitvoering van een online bestelling). Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.

BY EVY (CREIT CommV) gaat te allen tijde zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers en dienstverleners van BY EVY (CREIT CommV) voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy policy.

Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren.

Links naar andere websites

Onze website bevat soms links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Ons privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Hoe zult u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze vertrouwelijksheidpolicy?

Deze policy werd laatst gewijzigd 01/09/2021. Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

Contact:

Heeft u vragen? Dan kan u contact opnemen met ons via info@byevy.be

U kunt ook contact opnemen met onze klantendienst op het volgende adres:
CREIT CommV, Meerstraat 2D, 2880 Bornem.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping